برای انسان های بزرگ بن بست وجود ندارد چون بر این باورند که : یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت................