سه نکته که کمک می کند شرکتتان را احیا کنید

سازمانها نیز همانند افراد می توانند برای طی مسیر آماده شوند. تکیه بر راههای موجود انجام کار و حل مشکلات، نه تنها نوآوری را سرکوب می کند، بلکه حتی می تواند موجب محدود شدن چشم انداز و فریب خوردن گردد. در اینجا سه راه برای کمک به سازمانتان به منظور خروج از الگوهای ناکارآمد ذکر می گردد:

1-      توجیهات را به چالش بکشید. همه سازمانها توضیحات مشترکی برای انجام کارها به روشی که انجام می شوند، دارند. به روزنه های این توجیهات ضربه زده و بپرسید که چرا این روش انجام کار استاندارد است؟

2-      نقاط معیوب را روشن ساخته و  به گزینه های دیگر فکر کنید. گزینه های دوگانه خود می تواند منجر به گزینه های غیر منطقی در مورد چگونگی انجام کار شوند. نگذارید که تنها گزینه هایتان گزینه "الف" و یا "ب" باشند؛ بلکه گزینه های "ج" و "دال" را نیز به عنوان راههای جدید انجام کار پیشنهاد دهید.

3-      روی بلند مدت تمرکز کنید. تأکید روی کوتاه مدت می تواند شما را در دام نحوه انجام فعلی بیاندازد.به همکارانتان کمک کنید تا به عقب برگشته و بتوانند دید کلی داشته و درک کنند که این تنها کوتاه مدت نیست که سودمند است بلکه پیآمدهای بلند مدت هم مفیدند.