فرق فروش گرم و سرد چیست . خیلی خلاصه بخواهم بگویم در فروش گرم ، فروشنده پس از مذاکره با خرده فروش در همان موقع کالا را میتواند تحویل دهد .

  

این در حالی است که در فروش سرد ، فروشنده سفارش می گیرد و بعد ماشین کالا را تحویل می دهد. در فروش سرد فروشنده با استفاده از کاتالوگ و ...... سفارش می گیرد.