۱ - مشخص نبودن هدف  

                                             2- تشکیل جلسات غیر ضروری 

                                             3- زیاد بودن تعداد شرکت کنندگان 

                                             4- نامشخص یا نامنظم بودن دستور کار جلسه 
 
                                             5- آمادگی نداشتن شرکت کنندگان

                                             6- رعایت نکردن زمان بندی جلسات

                                             7- ناتوانی مدیر در کنترل جلسه