چند نفر ممکن است موفق نشوند

 

اول آنکه رویا و هدفی ندارد

دوم آنکه رویاهای کوچک و کم ارزشی در سر دارد

سوم آنکه رویای بزرگی دارد اما آنرا باور ندارد

چهارم آنکه رویای بزرگی دارد و آنرا باور نیز دارد اما می خواهد یک دفعه به آن برسد 

  اگر رویا های بزرگ خود را به قسمت های کوچکتری تقسیم کنید شانس شما بیشتر خواهد بود .

 پنجم آنکه رویا و هدف دارد اما در جهت آن حرکت نمی کند یا برای رسیدن به آن تقلا می کند و دست و پا می زند .

 

اگر تلاش لازم را به عمل آورده ایم اما در رسیدن به هدف تاخیری به وجود آمده بهتر است به جای تقلا کردن و خود را به در و دیوار کوبیدن آرام بگیریم و به ندای درونمان گوش دهیم .  

 

حتی شاید گاه به نفع ما باشد که به آنچه خواسته ایم نرسیم . بعد ها خواهیم فهمید خیر و صلاح ما در این بوده . و چیز بهتری نصیبمان شده .