انسانهای بزرگ

برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ندارد چون بر این باورند که یا راهی خواهند یافت

. یا راهی خواهند ساخت .