راز موفقیت مدیر!!

 

از مدیر موفقی پرسیدند: "راز موفقیت شما چه بود؟" گفت: «دو کلمه» است.

- آن چیست؟

- «تصمیم‌های درست»

 

- و شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟

آن چیست؟

- «تجربه»

 

- و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟

آن چیست؟

- «تصمیم های اشتباه»