اگر برای رقابت با دیگران امتیازی ندارید، از رقابت صرف نظر کنید

حسین

 

شکی نیست که امپراطوریهای آینده امپراطوری اندیشه خواهد بود

چرچیل