چگونه مدیران را به رهبران تبدیل کنیم...

 

مدیر

رهبر

دارای دیدگاه کوتاه مدت است

دارای دیدگاه بلند مدت است

به زمان حال مینگرد

به آینده سازمان مینگرد

بر سیستمها و ساختارها و کنترل تاکید دارد

بر روابط انسانی ، انسانها و روحیه دادن تاکید دارد

بدنبال ثبات و آرامش است

بدنبال انعطاف و تغییر است

دارای کارکنان است

دارای پیروان است

وضعیت موجود را می پذیرد و اداره میکند

وضعیت موجود را به چالش میکشد و نوآوری میکند

اجرا میکند

هدایت میکند

کارها را درست انجام میدهد

کارهای درست را انجام میدهد

بیشتر کارهای جاری را انجام میدهد

بیشتر به ابداع و نوآوری می پردازد

تغییر را تهدید میداند و از آن می پرهیزد

به تغییر بعنوان فرصت نگاه کرده و آنرا دنبال میکند

بیشتر دوست دارد حرف بزند

بیشتر دوست دارد گوش کند

مسائل را خودش حل میکند

پیروان را توانمند میسازد تا مسائل را حل کنند