جاده ها ی زندگی

 

"اگر می خواهید به شهر اصفهان برسید نباید جاده تبریز را انتخاب کنید."

هر حرکت از نقطه ای شروع می شود ، در جاده ای ادامه می یابد و به مقصدی (شهری) ختم می شود.در مراحل مختلف زندگی جاده های زیادی پیش روی ما قرار می گیرد. که در هر مرحله انتخاب جاده مناسب ما را به شهر دلخواه خود و مورد نظرمان می رساند. یکی از بهترین جاده های زندگی ، جاده کاری است.

جاده های کاری :

هر فرد از نقطه شروع فعالیت کاری خود ، چهار جاده را پیش رو دارد که هر جاده به مقصدی ختم می شود و هر جاده شرایط خاص خود شامل :

پستی بلندی ها ، حداکثر سرعت و مشکلات مربوطه را دارد.

۱- جاده کارمندی

۲- جاده خویش فرمایی

۳- جاده کسب و کار

۴- جاده سرمایه گذاری

اگر شما در جاده کارمندی حرکت کنید با سرعت کم و یکنواخت به شهر تضمین شغلی و بازنشستگی می رسید.

اگر جاده خویش فرمایی را انتخاب کنید فقط سرعتتان را افزایش داده اید و با سرعت بیشتری به شهر تضمین شغلی و بازنشستگی می رسید.  

اگر جاده کسب و کار را انتخاب کنید شما به شهر تضمین مالی و ثروت خواهید رسید . ولی در اینجا سرعت شما یکنواخت نخواهد بود و شما شتاب مثبت و منفی خواهید داشت.

و نهایتا اگر شما جاده سرمایه گذاری را انتخاب کنید شما به شهر ثروت خواهید رسید که دارای سرعت بالا با حرکت غیر یکنواخت خواهید بود.

هر جاده شرایط و مشکلات خاص خودش را دارد. برای حرکت در هر جاده قبلا باید آموزش ببینید و با آموزش اثر بخش بر مشکلات و حرکت در جاده چیره خواهید شد. بنابراین قبل از حرکت آموزشهای زیر لازم است :

۱- آموزش حرکت در جاده کارمندی

۲- آموزش حرکت در جاده خویش فرمایی

۳آموزش حرکت در جاده کسب و کار

۴آموزش حرکت در جاده سرمایه گذاری