مغز هر انسان ، مهمترین دارایی هر فرد .

 

لستر تارو می گوید :

 

" پایه های قدیم کامیابی فرو ریخته است . در تمام طول تاریخ بشر ، منشا  کامیابی دستیابی به منابع طبیعی مانند زمین ، طلا و نفت بوده است . ناگهان ورق برگشته است و دانش بر جای آن نشسته است. این عصر ، عصر صنایع انسان ساخته بر پایه دانایی و توانایی مغز است."

بیل گیتس ثروتمند ترین مرد دنیا مالک چیزهای ملموس نیست ، نه زمین دارد نه طلا ، نه نفت ، نه کارخانه و نه هیچ فعالیت صنعتی دیگر و نه ارتش و سپاهی . این نخستین بار در تاریخ بشر است که ثروتمندترین مرد دنیا فقط دانش دارد و بس .

با توجه به وارد شدن به دنیای دانش مدار دیگر دارایی های انسان زمین ، خانه و ... نیست بلکه مدت زمان کارکرد مغز انسان مهمترین دارایی او است.

 

برای داشتن یک دارای با ارزش که دائماً بتواند کار کند و خروجی داشته باشد باید آن را آموزش و پرورش داد.

باید مغز را به یک کارخانه تولید دانش تبدیل کرد که دائماً محصول تولید کند. ( دانش تولید کند .) 

چه کسانی و چه موسساتی و چگونه باید مغز را آموزش و پرورش داده تا به چنین دارایی تبدیل شود ؟

مسلم است که مراکزی باید این چنین فعالیتی را انجام دهند که خود دارای چنین افراد و سیستم قدرتمند و توانایی باشند.

در غیر این صورت محال است که بتواند چنین نیروهایی را آماده کند .

 

در حال حاضر در ایران سیستم آموزشی و افرادی که در این سیستم کار می کنند ، افراد ناتوانی هستند و توانایی چنین کاری را ندارند و ما به راحتی مغزمان را در اختیار آنها قرار می دهیم.

چرا شما وقتی داندانتان درد می کند آن را به بقال سر کوچه نمی سپارید تا درمان کند  ؟

چرا شما وقتی چشمتان درد می کند آنرا به آرایشگر محله تان نمی سپارید تا درمانش کند ؟

.

.

.

ولی مغز خودتان را که مهمترین داریی شما در زندگی است در اختیار هر کس قرار می دهید تا آن را از بین ببرد و هر روز ارزش این دارایی را کمتر کند ؟