مهم‏ترین متغیر در موفقیت سازمان، اخلاق حرفه‏اى است‏

همه خواهان موفقیتند.