عاشق كارتان باشيد.
در زندگي هدفمند باشيد و براي رسيدن به اهداف خود حرف نزنيد بلكه اقدام كنيد.
هرصبح و شب درباره كارهايتان با خودتان صحبت كنيد.
شكايت نكنيد چون خود مسئول كارهايتان هستيد.
انضباط، يكپارچگي و روراستي در فروش داشته باشيد.
روي همكاران، مشتريان، دوستان و خانواده تان سرمايه گذاري انساني و واقعي كنيد.
يادگيري مستمر داشته باشيد.
مسئول كنترل زندگي و شغلي خود باشيد و به ديگران اجازه كنترل زندگي تان را ندهيد.
خودتان را بيابيد و نشان دهيد چقدر در زندگي و شغل تان موفق هستيد.
اگر مي خواهيد از نردبان موفقيت بالا برويد، مطمئن شويد نرده بان به ديوار مناسبي تكيه دارد.
روي ارزشهاي مهم زندگي مانند عشق، سلامتي، آزادي، دوستي، امنيت، غرور، شغل و سفر تفكر كنيد و وقت بگذاريد.
هيچــوقت از تلاش و پشتكار دست برنداريد زيرا با حـرف و شعار به جــايي نمي رسيد.