عوامل ۴ گانه زیر را بهتر بشناسید...

1.     وقت شناسی: برجسته ترین امتیاز انسان در عصر ماشین،سرعت و ترقی که می توانید از مزایای آن بهره مند شوید.می گویند وقت طلاست،عده ای پا را از این هم فراتر گذاشته اند و می گویند: طلا را می توان خرید اما وقت را هرگز!

2.     نظم و ترتیب: لازمه پیشرفت و ترقی در کارها.ادیسون می گوید: * تمام پیشرفتهای عالمگیر خود از جمله اختراع برق را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم.*با این گفته ادیسون به ارزش این امتیاز واقف شوید.

3.     قول و قرار: تعیین زمان دقیق انجام یک کار و عمل به آن،در کسب اعتبار و احترام بسیار مهم است و در مقابل کسی که به تعهدات خویش عمل نمی کند، اعتبارش را نزد اطرافیان از دست می دهد و کسب دوباره این اعتبار و احترام کار ساده ای نیست.

4.     تحرک و پیگیری : موفقیت در اهداف نه تنها مستلزم تحرکی خارق العاده است، بلکه پیگیری و مداومت در کارها را نیز می طلبد.روباه شل و تنبل همیشه به انتظار پس مانده لاشه حیوانی می نشیند که شیر درنده و بی باک شکار کرده است.اگر تنبلی و سایه نشینی اختیار کنیم و همچون شیر به خواسته ها و آرزوهای خویش حمله ور نشویم، هرگز به مقصد نهایی نمی رسیم.* اراده های ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمایی می کنند،اما اراده های قوی جز در لباس عمل و کردار ظاهر نمی شوند.*برای آنکه دیگ فعالیتتان همواره بجوشد،آتش شوق و انگیزه را در خود شعله ور نگه دارید