چند نكته

   

 سه قدم
قدم اول :معیارهای خود را بالا ببرید
قدم دوم :عقاید زیان آور را تغییر دهید
قدم سوم: شیوه معمول کار را تغییر دهید


چهره ها
من چهره ها را نمی شناسم زیرا از ورای پرده ای که چشمانم می بافند نگاه می کنم وواقعیت پشت آن را نمی بینم


پنج کلید :
1- اولین کلید آن است که بدانید چگونه با یاس ودلسردی مبارزه کنید.
2- دومین کلید این است که از پاسخ منفی نهراسید.
3- سومین کلید این است بتواید فشار مالی را تحمل کنید .
4- چهارمین کلید این است که به آسایش خاطری که بدست می آورید قانع نباشید .
5- پنجمین کلید این است که همیشه بیش از آنچه می گیرید بدهید .
بیش از آنچه یاد میگیری وآموزش می گیری آموزش دهی

سه سوال مهم :
1- چگونه کارم را یاد بگیرم تا به نحو احسن معرفی کنم.
2- چگونه ابزار این کار را تهیه کنم .
3- چگونه با مجموعه خودم رابطه قوی ایجاد کنم.