یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل میشود!

یک مشت خاک ............


در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل میشود!

یک درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون میشود و شکل معبدی میگیرد!

یک رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتکار انسان به صورت لباسی فاخردر می آید!

اگر در برگ   خاک    چوب و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان صد برابر بلکه هزار برابر کنند آیا من نمی توانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل میکند چنان کنم؟؟؟