ارتباط یعنی دوست داشتن ، یعنی خلاقانه شنیدن ، یعنی کشف ارزش های فرد

مقابل  و ارتقای آن ها . در این حرفه آن چه شما را در مسیر موفقیت بهپیش می راند

ایجاد ارتباطات موثر  است. هر ارتباطی با  این کیفیت یعنیکسب موفقیت بیشتر بر مبنای

تصاعد هندسی...........................

می دانید سینرژی چیست؟ .................


سینرژی یعنی توان دو نفر در یک ارتباط موثر بیش از مجموع توان هر یک از آن هاست. یعنی دو به علاوه ی دو می شود پنج نه چهار .

  • من و شما تنها یک رابطه داریم.
  • من و شما و او سه رابطه به وجود می آوریم  : من - شما ، من - او ، او - شما .
  • من ، شما ،  او و نفر چهارم  شش رابطه به وجود می آوریم : من- شما ، من – او ، من – نفر چهارم ، شما – نفر چهارم  و او نفر چهارم

فرمول سینرژی در روابط این است : ابتدا تعداد کل افراد را به توان دو برسانید . سپس تعداد کل افراد را از این عدد کم کنید. حاصل را بر دو تقسیم کنید تا تعداد ارتباطات به دست آید . (فرمول باکمینستر فولر)

۲/(تعداد افراد –۲ تعداد افراد ) = سینرژی

طبق این فرمول سینرژی 5 نفر برابر با 10 رابطه ، سینرژی 10 نفر برابر با 45 رابطه و سینرژی 100 نفر برابر با 4950 رابطه خواهد بود. این قدرت سینرژی است . حال تصور کنید اگر تنها با یک نفر یک رابطه ی خوب برقرار کنید و  تنها به همین یک نفر یاد دهید چگونه 4 رابطه ی خوب برقرا ر کند و شما ، او و تک تک این چهار نفر با هم رابطه ی خوبی برقرار کنید طبق قانون سینرژی 15 رابطه ی خوب به وجود خواهد آمد . 15 رابطه با حضور شش نفر .

مهمترین اصلی که برای موفقیت باید بیاموزید ایجاد ارتباطات خوب و انرژی بخش است . قدم بعدی این است که این مهارت را به دیگران بیاموزید و همانند سازی کنید .

فصول پنج (5) تا نه (9) کتاب « گفتگو با بزرگترین بازاریاب شبکه ای دنیا»  در این رابطه دید مناسبی نسبت به ارتباطات موثر به شما خواهد داد . خواندن این کتاب را به شماتوصیه می کنم .