ده(10) ابزار و مفهوم کلیدی مدیریت:

ده(10) ابزار و مفهوم کلیدی مدیریت:

ü     اصول چهارده گانه فایول

ü     پنج نیروی رقابتی پورتر

ü     نقشه ذهنی

ü     تحلیل SWOT

ü     آمیخته بازاریابی

ü     زنجیره ارزش

ü     مزیت رقابتی

ü     ماتریس گروه مشاوران بوستون

ü     هفت S  مک کینزی

ü     نقطه سر به سر

/ 0 نظر / 64 بازدید