پنج نیروی پورتر

 

 پنج نیروی پورتر

پروفسورمایکل پورتر یکی از مدرسین اقتصاد دردانشگاه هاروارد واز برجسته تریننظریه پردازان اقتصاد درجهان است یکی از مهمترین نظریات وی بنام پنج نیرویپورتر مشهور است که چکیده آن در صفحات بعد ارائه شده است .

این نظریهپیرامون میزان  جذابیت سرمایه گذاری در یک رشته بحث کرده و رابطه آنرا باپنج آیتم مرتبط تشریح میکند و سرانجام راهکارهای غلبه بر هریک از آن پنجنیرو را توضیح میدهد. پروفسورمایکل پورتر یکی از مدرسین اقتصاد دردانشگاه هاروارد واز برجسته تریننظریه پردازان اقتصاد درجهان است که درزمینه های استراتژی رقابت، رقابتبین المللی، رابطه بین رقابت واجتماع ورابطه بین رقابت ومحیط کاری تحقیقمیکند .وی تاکنون 16 کتاب وبیش از 75 مقاله دررابطه با استراتژی رقابت (1980)مزایای رقابت(1985)و...نوشته است وهم اکنون نیز به فعالیت خود دررابطه با تدوین خط مشی اقتصادی ایالات متحده ادامه داده وهدایت مطالعاتپایه اقتصادی بسیاری از کشورها را نیز بعهده دارد.

پرفسور پورترتاکنون جوایز متعددی را در زمینه اقتصاد بخود اختصاص داده است وی در سال 1969 لیسانس هوا و فضا و مهندسی مکانیک را از دانشگاه پرینستون و در سال 1973فوق لیسانس MBA و دکترای اقتصاد بازرگانی را ازدانشگاه هاروارد گرفتهاست .

از ویژگیهای مقالات وتحقیقات پرفسور پورتر آنست که نتیجهتحقیقات وی دارای حصر منطقی است یعنی نظرات وی به حدی جامع میباشد که پساز سالها نمیتوان آنها را افزایش یا کاهش داد.


یکی از مهمتریننظریات وی بنام پنج نیروی پورتر مشهور است که چکیده آن در صفحات بعد ارائهشده است . این نظریه پیرامون میزان جذابیت سرمایه گذاری در یک رشته بحثکرده و رابطه آنرا با پنج آیتم مرتبط تشریح میکند و سرانجام راهکارهایغلبه بر هریک از آن پنج نیرو را توضیح میدهد.روش خنثی کردن پنج نیروی پورتر

  

نیرو

روش خنثی سازی

ورود رقبای جدید

ایجاد موانع :یک کار برجسته اقتصادی انجام دهید(ارزان کردن محصول)،بازدارندگی مداوم،تغییر طراحی بمنظور کاهش هزینه

رقابت

یک چیزمتمایز تولید کنید ،هدایت قیمت گذاری در بازار را بدست بگیرید، محصولات متفاوت تولید کنید ،با دیگر تولید کنندگان مشارکت کنید

جایگزینی محصولات جدید

جذابیت محصول را نسبت به جایگزین بالا ببرید ،سرویس بهتری بدهید، قابلیتهای جانبی محصول را افزایش دهید

خریداران

بدنبال بازارهای جدید بگردید، محصولات متفاوت تولید کنید ،با خریداران شریک شوید

تامین کنندگان

تعداد تامین کنندگان Sole (منحصربفرد) را کاهش دهید ،با تامین کنندگان مشارکت کنید(  commitmentLong term ) منابع جدید بیابید

 

/ 0 نظر / 42 بازدید