روتر ها چگونه کار می کنند؟

روتر ها چگونه کار می کنند؟

 

اینترنت یکی از بزرگترینپیشرفتهای صنعت ارتباطات در قرن بیستم می باشد. اینترنت به افراد اجازه میدهد تا در طی چند ثانیه برای هم Email بفرستند و مطالب مختلف را درسایتهای مختلف بخوانند. ما به دیدن قسمتهای مختلف اینترنت مانند صفحه هایوب، پیامهای Email و فایلهای download ی که اینترنت را به یک رسانه پویاتبدیل کرده اند عادت کرده ایم. اما هیچ یک از اینها هرگز به کامپیوتر شمانمی رسند مگر به کمک قطعه ای که حتی ممکن است شما هیچگاه آن را ندیدهباشید.

روترهاکامپیوترهای اختصاصی هستند که پیغامهای شما و دیگر کاربران اینترنت را درامتداد هزاران مسیر به سرعت به سوی مقصدشان روانه می دارند. در این فصل مابه این ماشینها که در پشت صحنه باعث کار کردن اینترنت هستند

نگاهی میاندازیم.

 

در حرکت نگاه داشتن پیغامها


هنگامیکهشما Email برای دوستتان در آن طرف دنیا می فرستید، پیغام چگونه می داند درکامپیوتر دوست شما به مسیر خود خاتمه دهد نه در میلیونها کامپیوتر دیگر درسرتاسر دنیا؟ اکثر کار مربوط به رساندن از کامپیوتری به کامپیوتر دیگرتوسط روترها انجام می گیرد، زیرا آنها وسایل اختصاصی جهت رساندن پیامها ازیک شبکه به شبکه دیگر به جای جریان در یک شبکه می باشند.

بیایید بهکاری که یک روتر خیلی ساده انجام می دهد نگاهی بیندازیم. شرکت کوچکی را درنظر بگیرید که انیمیشنهای سه بعدی برای ایستگاههای تلوزیون محلی می سازد. شرکت ده کارمند دارد که هر کدام دارای یک کامپیوتر می باشند، چهار کارمندانیماتورند و بقیه در قسمتهای فروش، حسابداری و مدیریت کار می کنند. انیماتورها اغلب در مواردی که بر روی یک پروژه کار می کنند نیاز به ارسالفایلهای حجیم برای یکدیگر دارند. برای این منظور آنها از شبکه استفاده میکنند. وقتیکه یکی از انیماتورها فایلی را برای انیماتور دیگر می فرستد،فایل بزرگ از اکثر ظرفیت شبکه استفاده خواهد نمود و باعث می شود شبکه برایکاربران دیگر بسیار کند گردد. یکی از دلایلی که یک کاربر می تواند تمامیشبکه را تحت تاثیرقرار دهد، نتیجه طریقی است که Ethernet کار می کند. هربسته اطلاعاتی که از کامپیوتری فرستاده می شود توسط تمام کامپیوترهای دیگردر آن شبکه محلی دیده می شود، سپس هر کامپیوتر بسته را امتحان می کند وتصمیم می گیرد که آیا منظور آدرس او بوده است یا نه. این موضوع طرحمقدماتی شبکه را ساده می کند اما دارای پیامدهایی در کارایی هنگامیکهاندازه و میزان فعالیت شبکه افزایش می یابد است.

 

· برای جلوگیری از دخول کارانیماتورها با افرادی که در قسمتهای دیگر اداره کار می کنند، کمپانی دوشبکه مجزا احداث می کند،یکی برای انیماتورها و یکی برای بقیه شرکت. یکروتر دو شبکه را به هم متصل کرده و هر دو را به اینترنت وصل می کند.

روترتنها وسیله ای است که هر پیغامی را که به وسیله هر کامپیوتری در هر یک ازشبکه های شرکت ارسال می شود می بیند. وقتی یکی از انیماتورها فایل عظیمیرا برای انیماتور دیگر می فرستد، روتر به آدرس گیرنده نگاه می کند وتراقیک را در شبکه انیماتورها نگاه می دارد. از طرف دیگر وقتی یکی ازانیماتورها پیغامی به دفتردار می فرستد و درخواست چک کردن صورت هزینه رامی دهد، روتر آدرس گیرنده را می بیند و پیغام را بین دو شبکه ارسال می کند.
یکیاز چیزهایی که روتر جهت تصمیم گیری در مورد اینکه یک بسته کجا باید بروداستفاده می کند جدول تنظیمات (Configuration Table) می باشد.

 جدول تنظیماتمجموعه ای از اطلاعات می باشد، شامل موارد زیر:

 

·  اطلاعاتی درباره آنکه چه اتصالاتی به چه گروهی از آدرسها مرتبط می شوند.

· تقدم مربوط به ارتباطات مورد استفاده.

· قوانینی برای مدیریت حالتهای عادی و خاص ترافیک جدولتنظیمات در ساده ترین روترها دارای می تواند دارای چندین سطر باشد و درروترهای بزرگ که مدیریت پیامها را در ستون فقرات اینترنت بر عهده دارندپیچیدگی و بزرگی آن بسیار بیشتر خواهد شد.

 

 پس روتر دو کار جداگانه امامرتبط با هم دارد:

·  روتر مطمئن می شود که اطلاعات به جایی که نیازنیست نمی رود. این امر برای جلوگیری از انباشته شدن مقادیر زیادی اطلاعاتنامربوط در اتصالات کاربران بی گناه امری حیاتی است.

·  روتر اطمینان حاصل می کند که اطلاعات به مقصد مورد نظر می رسد.


لذابا توجه به این دو وظیفه روتر وسیله ای بسیار مفید جهت سر و کله زدن با دوشبکه مجزا می باشد.

 

v روتر دو شبکه را به هم متصل می کند، اطلاعات را از یکیبه دیگری می فرستد و در برخی موارد عمل ترجمه پروتوکلهای مختلف بین دوشبکه را انجام می دهد.

v همچنین از شبکه ها در برابر همدیگر محافظت می کند واز رسیدن ترافیک غیر ضروری از یکی به دیگری جلوگیری می کند.

v همچنانکهتعداد شبکه های متصل به هم رشد می کند، جدول تنظیمات برای اداره کردنترافیک بین آنها رشد می کند و قدرت پردازش روتر افزایش می یابد.

v صرفنظر ازتعداد شبکه هایی که متصل شده اند، کار اصلی و وظیفه روتر به همان صورتاصلی باقی می ماند.

v از آنجایی که اینترنت شبکه عظیمی است که از ده ها هزارشبکه کوچکتر تشکیل شده است، استفاده آن از روترها یک نیاز مطلق است.

/ 0 نظر / 3 بازدید