بازاریابی یعنی ارتباط

سینرژی یعنی توان دو نفر در یک ارتباط موثر بیش از مجموع توان هر یک از آن هاست. یعنی دو به علاوه ی دو می شود پنج نه چهار .

  • من و شما تنها یک رابطه داریم.
  • من و شما و او سه رابطه به وجود می آوریم  : من - شما ، من - او ، او - شما .
  • من ، شما ،  او و نفر چهارم  شش رابطه به وجود می آوریم : من- شما ، من – او ، من – نفر چهارم ، شما – نفر چهارم  و او نفر چهارم

فرمول سینرژی در روابط این است : ابتدا تعداد کل افراد را به توان دو برسانید . سپس تعداد کل افراد را از این عدد کم کنید. حاصل را بر دو تقسیم کنید تا تعداد ارتباطات به دست آید . (فرمول باکمینستر فولر)

۲/(تعداد افراد –۲ تعداد افراد ) = سینرژی

طبق این فرمول سینرژی 5 نفر برابر با 10 رابطه ، سینرژی 10 نفر برابر با 45 رابطه و سینرژی 100 نفر برابر با 4950 رابطه خواهد بود. این قدرت سینرژی است . حال تصور کنید اگر تنها با یک نفر یک رابطه ی خوب برقرار کنید و  تنها به همین یک نفر یاد دهید چگونه 4 رابطه ی خوب برقرا ر کند و شما ، او و تک تک این چهار نفر با هم رابطه ی خوبی برقرار کنید طبق قانون سینرژی 15 رابطه ی خوب به وجود خواهد آمد . 15 رابطه با حضور شش نفر .

مهمترین اصلی که برای موفقیت باید بیاموزید ایجاد ارتباطات خوب و انرژی بخش است . قدم بعدی این است که این مهارت را به دیگران بیاموزید و همانند سازی کنید .

فصول پنج (5) تا نه (9) کتاب « گفتگو با بزرگترین بازاریاب شبکه ای دنیا»  در این رابطه دید مناسبی نسبت به ارتباطات موثر به شما خواهد داد . خواندن این کتاب را به شماتوصیه می کنم .

/ 0 نظر / 7 بازدید