شکست در پروژه یا نرسیدن به اهداف پروژه

شکست در پروژه یا نرسیدن به اهداف پروژه می تواند علل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در ذیل ذکر می شوند:

اشتباه در برنامه ریزی و مطالعات اولیه:

 • تعیین ذینفعان و نیازها، خواسته ها، انتظارات و  تاثیر آنها
 • امکان سنجی (طرح توجیهی)پروژه
 • تدوین منشور پروژه
 • تدوین ساختار شکست و خروچی های پروژه
 • تدوین لیست فعالیت ها و شبکه پروژه
 • تخمین مدت زمان اجرای فعالیت ها
 • تخمین منابع مورد نیاز فعالیت ها
 • شناسایی، تحلیل و تعیین استراتژی واکنش به ریسک های پروژه
 • تخمین هزینه اجرای فعالیت ها و مراحل پروژه
 • تقویم های کاری
 • محدودیت های زمانی
 • محدودیت های منابع
 • محدودیت های سرمایه گذاری
 • زمانبندی پروژه

اشتباه در اجرا:

 • عدم پذیرش برنامه پروژه توسط تیم اجرایی
 • عدم انتخاب تیم مناسب اجرایی
 • بروز مشکلات پیش بینی نشده
 • کم کاری یا عدم توانایی تیم اجرایی

اشتباه در کنترل:

 • ثبت به روز و دقیق وضعیت جاری پروژه
 • مقایسه مناسب وضعیت جاری با وضعیت انتظاری (برنامه اولیه)
 • ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع انحراف بین اجرا و برنامه

 

/ 0 نظر / 21 بازدید