شغلهای مدیریت و فناوری شبکه

معمار شبکه

انجام امور مربوط به شناسایی راهبردهای معماری شبکه تبادل اطلاعات، نظارت بر تصمیم گیری ها در مورد معماری و اعتبار سنجی مشخصات فنی، کسب اطمینان از سازگاری پیاده سازی سیستم با محیط عمومی IT در سازمان مشتری، اجرای خط مشی اصلی مطابق با کل محیط IT ، شناسایی اصول کلی معماری مشتری و موارد کلیدی را بر عهده دارد.

 طراح شبکه

انجام امور مربوط به طراحی شبکه مورد نیاز کارفرما با رعایت مفاد قرارداد فیمابین را بر عهده دارد.

 کارشناس طراحی شبکه

انجام امور مربوط به بررسی مسایل مشتریان و پیشنهاد راه حل عملی برای آنها، ارایه پشتیبانی فنی و مشارکت در طراحی شبکه و تعیین پیکربندی و همکاری در پروژه های ویژه را بر عهده دارد.

کارشناس ارشد طراحی شبکه

انجام امور مربوط به مشارکت فعال در بررسی، طراحی و تعیین تجهیزات و ملزومات شبکه ای و ارایه مشاوره فنی به مشتریان و راهنمایی آنها در زمینه های مختلف شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی ، همکاری و کمک در برنامه ریزی کاری با سایر همکاران قسمت، انجام طراحی کلان به منظور ترغیب مشتری به خرید محصول و تهیه پروپوزال ها و طرح های فنی را بر عهده دارد.

مسئول طراحی و مدیریت شبکه

انجام امور مربوط به سرپرستی، نظارت و طراحی توپولوژی ساختار شبکه های رایانه ای، طراحی پیکربندی منطقی و نرم افزاری تجهیزات شبکه های مورد نیاز، بازنگری در طراحی منطقی شبکه ها و تجهیزات، طراحی نحوه نظارت بر عملکرد شبکه ها، ارایه طرح معماری مناسب برای شبکه نرم افزارهای کاربردی و همچنین طراحی نحوه نظارت بر عملکرد شبکه ها و خدمات آنها را بر عهده دارد.

مهندس شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی

انجام امور مربوط به مشارکت در بررسی نیازهای مشتریان، طراحی شبکه و تعیین پیکربندی و ارایه راه حل عملی برای درخواست های مشتریان را بر عهده دارد.

رئیس مهندسی شبکه

انجام امور مربوط به سیستم های شبکه سازمان اعم از جنبه های سخت افزاری، نرم افزاری و حفظ معماری شبکه ها را بر عهده دارد.

تحلیلگر برنامه ریزی شبکه

انجام امور مربوط به بازنگری، برنامه ریزی و ارزشیابی سیستم های شبکه را بر عهده دارد.

مدیر برنامه ریزی شبکه

انجام امور مربوط توسعه، برنامه ریزی و اجرای اهداف استراتژیکی سیستم شبکه یک سازمان را بر عهده دارد.

رئیس عملیات شبکه

انجام امور مربوط به عملکرد کلی و دسترس پذیری شبکه، تحلیل شبکه و ارایه پیشنهادات در جهت ارتقاء و اعمال تغییرات را بر عهده دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید